บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

บทที่  5

สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

       การสรุปผลการวิจัย   เรื่อง ขนมแพนเค้กผลไม้ ประกอบด้วยสาระที่สำคัญ ดังนี้

                     1.     จุดมุ่งหมายของการวิจัย

                     2.     สมมุติฐานของการวิจัย

                     3.     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

                     4.     เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล

                     5.     สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

                     6.     อภิปรายผล

                     7.     ข้อเสนอแนะ

จุดมุ่งหมายของการวิจัย

                     1.   เพื่อ ศึกษาค้นคว้าวิธีการทำขนมแพนเค้กผลไม้ โดยศึกษาจากอินเตอร์เน็ต หนังสือและญาติที่ทำขนมขายอยู่

                     2.   เพื่อ หารายได้ให้กับตนเองซึ่งช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ส่วนหนึ่งได้

                    3.    เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

กลุ่มตัวอย่าง   ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

ได้มาจากการสุ่มแบบ สอบถาม

เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบ สอบถาม ที่ผู้วิจัยได้จัดทำด้วยตนเองโดยแบ่งออกเป็น 3  ตอน     ประกอบด้วย    ตอนแรก     เป็นแบบ สอบถาม เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบ สอบถาม      ตอนที่สอง  เป็นแบบ สอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปรับปรุงของขนมแพนเค้กผลไม้ จำนวน 1 ข้อ โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5   ระดับ      สำหรับ     ตอนที่สาม   เป็นแบบ สอบถาม ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความต้องการของรสชาติและสีสันของขนมแพนเค้กผลไม้

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในการวิจัยครั้งนี้  ปรากฏผล  ดังนี้

 ผลที่ได้ออกมาถือว่าประสบความสำเร็จ ถึงแม้จะมีในบางส่วนทีทต้องปรับปรุงเล็กน้อยก็ตาม ขนมแพนเค้กผลไม้

                   1.      สามารถรับประทานได้จริงโดยไม่เกิดความอันตรายใดๆเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

                  2.      ผลการเปรียบเทียบ จากสุ่มแบบสอบถาม เกี่ยวกับ จำแนกตาม รสชาติ สีสัน และคุณประโยชน์ ปรากฏว่า

                            2.1

                            2.2

อภิปรายผล

จากการวิเคราะห์ข้อมูล  สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

รสชาติของขนมแพนเค้กผลไม้ก็พอใช้ได้ แต่เนื้อแป้งไม่ค่อยนิ่ม

ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาค้นคว้า

ควรค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับรสชาติว่ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือตรงไหน และก็จะทำอย่างไรให้เนื้อแป้งมีความนุ่มมากกว่านี้

บรรณานุกรม

บุญชม   ศรีสะอาด.  การวิจัยเบื้องต้น . พิมพ์ครั้งที่  7.  กรุงเทพ ฯ : สุวีริยาสาส์น,  2545.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s