บทที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล

บทที่  4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 

การศึกษา   เรื่องแพนเค้กผลไม้  ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ  ดังนี้

ตอนที่  1  การวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูที่สนใจ

ตอนที่  2  การศึกษา แพนเค้กผลไม้จากผู้รับประทานแพนเค้กมารวบรวมไว้ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   5   ระดับ 

ค่าเฉลี่ย

ความหมาย

40 50

ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด

30 39

ระดับความพึงพอใจ มาก

20 29

ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง

10 19

ระดับความพึงพอใจ พอใช้

19

ระดับความพึงใจ น้อย

 ตอนที่   3   เปรียบเทียบแพนเค้กผลไม้ที่เราทำกับในท้องตลาดว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน

ตอนที่  4   ศึกษาความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สีสันของแพนเค้ก  ความน่ารับประทาน  รสชาติ ความคิดสร้างสรร

วิเคราะห์โดยการจัดกลุ่มข้อมูลและเรียงลำดับความถี่จากมากไปหาน้อย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s