บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

บทที่  3

วิธีดำเนินการศึกษา

                   การจัดทำการศึกษาครั้งนี้   ได้ทำการศึกษา ขนมแพนเค้กผลไม้ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาค้นคว้าความพึงพอใจและความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน  ดังนี้

                   1.     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

                  2.     เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

                  3.     การเก็บรวบรวมข้อมูล

                  4.     การวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย

ประชากร     คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

ได้มาจากการสุ่มแบบ สอบบถาม

ตาราง  1จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

รายการ

ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง

     
     
     

รวมทั้งสิ้น

 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบ สอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน  ดังนี้

ตอนที่  1     เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม    ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ

รายการ  (Check list)

ตอนที่  2     เป็นแบบ แสดงความคิดเห็นข้อแนะนำ

ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน

ดังนี้

              –   ระดับ ดีเยี่ยม มากที่สุด              ให้คะแนน  5  คะแนน

              –   ระดับ ดีมาก มาก                      ให้คะแนน  4  คะแนน

              –   ระดับ ดี ปานกลาง                   ให้คะแนน  3   คะแนน

              –   ระดับ พอใช้ น้อย                    ให้คะแนน  2  คะแนน

              –   ระดับ ปรับปรุง น้อยที่สุด         ให้คะแนน  1   คะแนน

ตอนที่  3     เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรสชาติของขนมแพนเค้กผลไม้

สำหรับ  การสร้างเครื่องมือมีวิธีการ  ดังนี้

                        1.   ศึกษาเอกสารและงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ ขนมแพนเค้กผลไม้

                        2.   สร้างแบบ สอบถาม จำนวน 1 ชุด

                       3.   นำแบบ สอบถาม ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาและแก้ไข

                       4.   นำแบบ สอบถาม ที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 1 ท่าน   คือ สุพัตรา โพธ์สวัสดิ์ เพื่อทดสอบหาความตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity)  และค่าดัชนีความสอดคล้อง  หรือค่า  IOC   พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

                      5.นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้ว    เสนอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบในการนำไปใช้เก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยมีวิธีการดังนี้

                      1.  จัดทำหนังสือ………………………………………………………………………………………

                      2.  แจกแบบ สอบถาม แก่กลุ่มเป้าหมายและนัดหมายการจัดเก็บแบบ สอบถาม

                      3.  จัดเก็บแบบ สอบถาม ซึ่งแบบ สอบถาม ที่ได้รับคืน   จำนวน  ……….  ชุด   จากแบบ สอบถาม ทั้งหมด ……… ชุด   คิดเป็นร้อยละ  ………..  ของแบบ สอบถาม ที่จัดส่งทั้งหมด

การวิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว  ผู้ษึกษาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้

                      1.นำแบบ สอบถาม ที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความสมบูรณ์พบว่า  แบบ สอบถาม ที่ได้รับคืน

จำนวน   ……..   ฉบับ   คิดเป็นร้อยละ  ………..   ของแบบ สอบถาม ที่จัดส่งทั้งหมด และ…………………….

…………………………………………………………..

                    2 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยการใช้ …………………………………………………………

โดยจำแนกแบบสอบถาม  เป็น   ….  ส่วน  คือ

                                  2.1          ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบ อบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check list)   วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ

                                 2.2   ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ…………………………………………………………………..

ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5   ระดับ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย

( )  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)

                                2.3          ข้อมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ…………………………………………………………..  วิเคราะห์โดยการจัดกลุ่มข้อมูลและเรียงลำดับความถี่จากมากไปหาน้อย

                  3.  เปรียบเทียบ………………………………………………………………………………………..  จำแนกตาม………………………………..  วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที  (t – test)

อนึ่ง   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล    ได้แก่

                              3.1     ค่าร้อยละ ( Percentage)

                              3.2    ค่าเฉลี่ย  ( Mean)

                             3. 3    ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( Standard   Deviation)

                             3.4     การทดสอบค่าที  ( t – test )

                 1.   ค่าร้อยละ  ( Percentage)   โดยใช้สูตร  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 104)

 
   

P      =                    100

P    แทน  ร้อยละ

fแทน  ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ

N    แทน  จำนวนความถี่ทั้งหมด

                 2.   ค่าเฉลี่ย  ( Mean)  โดยใช้สูตร  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 105)

 
   

    =

แทน       ค่าเฉลี่ย

∑ Xแทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม

N             แทน                 จำนวนคนในกลุ่มตัวอย่าง

                3.   ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard   Deviation)  โดยใช้สูตร  (บุญชม  ศรีสะอาด.

2545 : 106)

S.D.    =         ∑( X  –   )²

N – 1

S.D.   แทน            ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

X    แทน            คะแนนแต่ละตัว

แทน       ค่าเฉลี่ย

N     แทน  จำนวนคะแนนในกลุ่ม

∑แทน              ผลรวม

                 4.   การทดสอบค่า ที ( t – test ) โดยใช้สูตร  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 117)

 t       =

1  –2

(n1 – 1) S1² + (n2 – 1) S2²           n1 + n2

n1  +  n2 – 2                        n1n2

tแทน           ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตในการแจกแจงแบบ ที

1 ,2แทน                ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่  1  และกลุ่มที่  2  ตามลำดับ

S1², S2²       แทน  ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่  1และกลุ่มที่  2  ตามลำดับ

n1 , n2              แทน      จำนวนกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่  1 และกลุ่มที่  2 ตามลำดับ

df         แทน  ค่าองศาอิสระ เท่ากับ  n1 + n2 – 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s